• Warunkiem rezerwacji miejsc na szkolenie jest rejestracja na stronie internetowej i akceptacja kosztów przez osobę do tego uprawnioną. Organizator potwierdzi rezerwację we wiadomości e-mail.
  • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uregulowania płatności za szkolenie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wystawienia przez organizatora faktury w formie elektronicznej, wynikającej z udziału w szkoleniu lub z niewywiązania się z terminowej rezygnacji ze szkolenia (chyba że ustalono inaczej).
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia nie będzie skutkować konsekwencjami finansowy. Jeśli opłata za szkolenie została dokonana, to zostanie zwrócona w całości. Rezygnacja w terminie krótszym niż 10 dni roboczych spowoduje nałożenie kary umownej w wysokości 50% wartości szkolenia. Jeśli opłata została dokonana, to zostanie zwrócona w 50%. Rezygnacja w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie uczestnika pełną kwotą za szkolenie (100%). Jeśli kwota za szkolenie została wpłacona, to nie zostanie zwrócona.
  • W przypadku zmiany terminu lub odwołania szkolenia Substance Analyst Zenon Hibner zwraca uczestnikom wpłaconą kwotę za szkolenie w całości lub przenosi ją na kolejne szkolenie (decyzja zależy od uczestnika).
  • Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia po jego zakończeniu.
  • Ceny szkoleń na stronie są cenami netto.