Informacje o ochronie oraz przetwarzaniu danych osobowych przez Substance Analyst Zenon Hibner  (dalej „Administrator”)

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku w porządku prawnym Polski oraz państw Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

W związku z tym uprzejmie informujemy, że Substance Analyst Zenon Hibner występuje w charakterze Administratora Państwa danych osobowych, przekazanych w celu realizacji zawartych z Administratorem umów lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Prezentujemy informację odnoszącą się do Administratora danych oraz przetwarzania przez Administratora danych osobowych.

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Substance Analyst Zenon Hibner z siedzibą w Częstochowie, ul. Wielkopolska 10, 42-221 Częstochowa, e-mail: info@substanceanalyst.com, tel. +48 793937704, NIP: PL6472544503, REGON: 389918558

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit „b” RODO
i w tym zakresie będzie to następowało wyłącznie w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. przedstawienie oferty).

Ponadto przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit „c” RODO
tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. w zakresie rozliczeń z organami skarbowymi.

Państwa dane przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f’ RODO tj. w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – np. w celu umożliwienia bezpośredniego złożenia oferty, a więc prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego (np. Szkolenia, promocje itp).

Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:

Wykonując działalność gospodarczą, Administrator przekazuje dane osobowe taki podmiotom jak:

  • pracownicy i osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia),
  • podwykonawcy,
  • podmioty świadczące usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
  • banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie,
  • organy państwowe (np. Urzędy Skarbowe).

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przewidziany w Kodeksie cywilnym, nie mniej jednak niż przez okres wskazany na podstawie innych obowiązujących przepisów
np. minimalny okres przechowywania dokumentacji rozliczeniowej i mającej znaczenie dla rozliczeń podatkowych.

Osoba fizyczna, która przekazuje Administratorowi dane posiada prawo:

  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  • żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wycofania zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

Każda osoba fizyczna, która przekazuje dane Administratorowi posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane osobowe podawane są w celu realizacji umowy, w związku z czym podanie danych osobowych jest umownym warunkiem jej zawarcia. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych Administratora (np. prowadzenie rozliczeń podatkowych) podanie danych jest wymogiem ustawowym, zatem ich niepodanie może ponadto uniemożliwić Administratorowi realizowanie jego obowiązków prawnych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.